NASZE USŁUGI

Wycena rezerw pracowniczych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować Państwu całą gamę usług aktuarialnych:

 • rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe,
 • rezerwy na odprawy pośmiertne,
 • rezerwy na nagrody jubileuszowe,
 • rezerwy na niewykorzystane urlopy,
 • rezerwy na nagrody stażowe i inne rodzaje gratyfikacji,
 • rezerwy na deputaty węglowe,
 • rezerwy na świadczenia przejazdowe,
 • rezerwy na ekwiwalenty energetyczne,
 • rezerwy na świadczenia medyczne,
 • rezerwy na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • rezerwy na inne świadczenia pracownicze wynikające z regulaminu wynagradzania, zakładowego układu zbiorowego pracy, umowy o pracę itd.
Czytaj więcej

Wycena przedsiębiorstw

Nasze biuro zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, którzy pomogą Państwu wycenić przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część lub udział w jego kapitale własnym m. in. w następujących sytuacjach:

 • transakcja kupna lub sprzedaży,
 • postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacja,
 • łączenie lub podział przedsiębiorstw (np. wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa),
 • postępowania cywilnoprawne,
 • optymalizacja podatkowa.
Czytaj więcej

Analiza porównawcza PPK

Pomożemy Państwu przeprowadzić analizę porównawczą Pracowniczych Planów Kapitałowych oferowanych przez różne instytucje finansowe według kryteriów określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych.

Każdy podmiot zatrudniający pracowników musi w najbliższym czasie podjąć decyzję o wyborze instytucji finansowej PPK. Niestety oferty prezentowane przez poszczególne instytucje finansowe są obszerne o zróżnicowanej strukturze, zawierające często dużą ilość załączników. Taki sposób prezentacji komplikuje porównanie poszczególnych ofert i wydłuża proces wyboru. Ustawodawca przewidział również kary za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie.

Czytaj więcej

Wycena marki i znaku towarowego

Z obserwacji rynku wynika, że w celu zachowania przewagi konkurencyjnej nabierają znaczenia atuty, które nie są łatwe do skopiowania przez konkurentów, tj. wartości niematerialne.

Wśród nich istotną rolę odgrywa silna marka, która ułatwia klientom podjęcie decyzji o zakupie oferowanego produktu lub usługi. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów oferujemy Państwu przeprowadzenie profesjonalnej wyceny marki (znaku towarowego).
Najczęściej wyceniamy marki (znaki towarowe):

 • w transakcjach kupna i sprzedaży,
 • w przypadku wniesienia w postaci aportu do innego podmiotu,
 • w przypadku ustalenia opłat za udzielenie licencji na wykorzystywanie marki i znaku towarowego,
 • w przypadku ustanawiania zabezpieczeń majątkowych w procesie pozyskiwania finansowania.
Czytaj więcej

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Zapraszamy do skorzystania z wiedzy naszych ekspertów w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Wyceniamy m. in.:

 • know-how,
 • relacje z klientami,
 • patenty,
 • znak towarowy (markę).
Czytaj więcej

Analiza i ocena projektów inwestycyjnych

Biuro aktuarialne dokonuje analiz projektów inwestycyjnych w szczególności w oparciu

 • miary dochodowe (zdyskontowany okres zwrotu, zaktualizowana wartość netto – NPV, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR),
 • miary proste (okres zwrotu)
 • analizę ryzyka i wrażliwości.
Czytaj więcej

Testy utraty wartości

Na każdy dzień bilansowy Jednostka powinna ocenić, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, któregoś ze składników aktywów.

Składnik aktywów utracił na wartości, jeśli jego wartość księgowa przekracza wartość odzyskiwalną (ekonomiczną).

Nasi eksperci pomogą Państwu w przeprowadzeniu testu na utratę wartości składnika aktywów zgodnie z polskimi (KSR 4) oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR 36).

Czytaj więcej

Wycena instrumentów finansowych

Oferujemy Państwu wycenę instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia.
Według skorygowanej ceny nabycia najczęściej wyceniamy udzielone pożyczki i kredyty oraz obligacje korporacyjne.

UWAGA! W Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” skorygowana cena nabycia nazywana jest zamortyzowanym kosztem, a metoda wyceny wg skorygowanej ceny nabycia – metodą efektywnej stopy procentowej.

Wycenie podlegają:

 • pożyczki udzielone i należności własne,
 • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
 • zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu.
Czytaj więcej

NAPISZ DO NAS

Oddzwaniamy natychmiast!