AKTUALNOŚCI

Całkowicie zdalny proces wycen realizowanych przez Attuario!!!

22.03.2020

Attuario to nowoczesne biuro realizujące profesjonalne doradztwo i usługi aktuarialne.

Zapewniamy wyjątkowo przyjazny i nieskomplikowany proces realizacji naszych wycen. Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi były elastyczne i stale dopasowywane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, również w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Zatem w trosce o Państwa komfort i poczucie bezpieczeństwa oraz z uwagi na możliwości jakie daje specyfika realizacji wycena aktuarialnych pracy aktuariusza – wykonanie każdej usługi odbywa się w pełni zdalnie, zachowując przy tym gwarancję poufności przekazywanych informacji. Począwszy od ustalenia indywidualnych warunków współpracy za pośrednictwem drogi elektronicznej lub telefonicznej, przez stały kontakt i opiekę nad Klientem, po akceptację raportu z wyceny oraz formalną finalizację usługi za pomocą podpisu elektronicznego.

W naszym wachlarzu ofertowym znajdują się m. in.:

  • wyceny stanu rezerw na świadczenia pracownicze i ich prognozowanie na przyszłe daty bilansowe (odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne, nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy, czy odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po okresie zatrudnienia i inne),
  • analizy porównawcze Pracowniczych Planów Kapitałowych, które niewątpliwie ułatwią Państwu podjęcie decyzji o wyborze instytucji finansowej zarządzającej planem,
  • wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, udziałów w kapitale własnym,
  • wycena instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia, w tym należności i zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji niezależnie od tego w jakiej walucie realizowane są płatności.

Pracownicze Plany Kapitałowe - zmiana terminów

22.03.2020

Od 1 stycznia 2020 roku rozpoczęła się druga tura wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Druga tura objęła firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku). Pracodawca zobowiązany jest najpóźniej do 24 kwietnia 2020 – podpisać umowę o zarządzanie PPK, i najpóźniej do 11 maja 2020 – podpisać umowę o prowadzenie PPK.

W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną, wywołaną przez koronawirus i nagłym zwiększeniem zachorowań na COVID-19, Polski Fundusz Rozwoju, jako podmiot wdrażający system Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwrócił się do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju o przesunięcie terminów wdrażania II etapu PPK do dat przewidzianych dla III etapu.

Zmiana terminów ma na celu wsparcie przedsiębiorców we wdrożeniu PPK, w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej, a także zapewnienie bezpiecznego przebiegu szkoleń i kampanii dla pracowników.

Prognoza stanu rezerw

22.03.2020

Planując budżet na kolejne lata, często zwracają się Państwo do nas w celu wyliczenia prognozowanej rezerwy na świadczenia pracownicze na kolejne lata.
Rezerwa w każdym okresie powiększa się o koszty bieżącego zatrudnienia pracowników. Jest to wzrost wartości bieżącej zobowiązań z tytułu określonych świadczeń wynikający z pracy wykonywanej przez pracowników w okresie bieżącym. Krótko mówiąc w każdym przepracowanym okresie pracownik zarabia sobie część przyszłego świadczenia, które jest dopisywane do jego rezerwy.
W każdym okresie bilansowym stan rezerw możemy także powiększyć o odsetki netto od zobowiązania netto. Jest to zmiana wartości zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń w trakcie okresu spowodowana upływem czasu. Upraszczając jest to odwrócenie dyskontowania świadczeń o dany okres.
Opisane wyżej to dwa czynniki, które możemy zaprognozować przy szacowaniu rezerwy na kolejne daty bilansowe. W prognozach nie uwzględnia się zmian założeń aktuarialnych, np. stopy dyskontowej, ze względu na nieprzewidywalność rynku.
Należy również pamiętać o tym, że prognozowany stan rezerw opiera się na danych obecnych. Oznacza to, że jeżeli do daty bilansowej, na którą szacowaliśmy stan rezerw, nastąpią zmiany, np. w ilości zatrudnionych pracowników, w planowanych wzrostach wynagrodzeń, czy stopie dyskontowej i innych, to oszacowane wartości mogą znacznie odbiegać od rzeczywistości.